Säännöt


Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry SÄÄNNÖT


Yhdistyksen nimenä on Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry ja sen tarkoituksena on alalla toimivien työntekijöiden yhteisten etujen valvominen sekä heidän hoidossaan olevien lasten hoidon kehittäminen.
Yksityiset Perhepäivähoitajat YPPH ry:n kotipaikka on Lohjan kaupunki ja yhdistyksen toimialueena on Suomi.


Yhdistys toimii tarkoituksensa saavuttamiseksi seuraavasti:
1. Valvoo työmarkkinoilla jäsentensä oikeudellisia, palkkauksellisia ja sosiaalisia
etuja, sekä kehittää heidän ammattitietoaan ja –taitoaan.
2. Kehittää pienten lasten kasvatusta, syventää tietoisuutta lasten kasvatuksen
merkityksestä, järjestää kokouksia ja illanviettoja, esitelmiä ja keskustelutilaisuuksia.
3. Tarvittaessa yhdistys harjoittaa alaa koskevaa julkaisu- ja tiedotustoimintaa,
toimintansa tukemiseksi yhdistys voi järjestää rahankeräyksiä ja myyjäisiä
viranomaisen luvan saatuaan, sekä ottaa vastaan lahjoituksia ja testamentteja.
Yhdistys voi hankkia toimintaansa varten tarpeellisia kiinteistöjä sekä harjoittaa
kioski-, majoitus- ja ravitsemusliikkeitä kutakin kuitenkin enintään yhdessä
liikepaikassa.


Yhdistyksen jäseneksi hyväksytään yksityinen perhepäivähoitaja, lasten hoitoalalla työskentelevä tai muuten alasta kiinnostunut henkilö.
Sen, joka tahtoo liittyä yhdistyksen jäseneksi, on ilmoitettava aikomuksestaan yhdistykselle. Jäseneksi hyväksymisestä päättää hallitus.


Yhdistys on puoluepoliittisesti sitoutumaton.


Jäsenmaksun suuruus määrätään yhdistyksen syyskokouksessa. Ylimääräinen jäsenmaksu voidaan kantaa kesken vuotta ainoastaan, jos siitä on erikoisesti mainittu kokouskutsun yhteydessä.
Ylimääräinen jäsenmaksu ei saa olla varsinaista jäsenmaksua suurempi.


Hallitus voi erottaa jäsenen yhdistyksestä, jos hän laiminlyö jäsenmaksun suorittamisen.
Hallituksella on myös oikeus erottaa yhdistyksestä jäsen, joka ei ole noudattanut yhdistyksen sääntöjä tai on todistettavasti menettelyllään vaikeuttanut yhdistyksen toimintaa.


Yhdistyksen vuosikokous pidetään helmikuussa, syyskokous syksyllä marraskuun loppuun mennessä. Ylimääräisiä kokouksia pidetään tarvittaessa, kuitenkin niin, että kokouksia on vähintään kaksi vuodessa. Jos vähintään 1/10 jäsenistä anoo kirjallisesti hallitukselta kokoontumista määrättyä tarkoitusta varten, on ylimääräinen kokous kutsuttava koolle.


Yhdistyksen kokouksen kutsuu hallitus koolle kirjallisella kokouskutsulla vähintään viikkoa ennen kokousta. Kokouskutsun yhteydessä on mainittava kokouksessa käsiteltävät asiat.


Yhdistyksen kokouksessa johtaa puhetta kokouksen valitsema henkilö. Kokouksessa käsiteltävät asiat ratkaistaan yksinkertaisella äänten enemmistöllä paitsi 19§:ssä mainitussa tapauksessa. Äänten mennessä tasan ratkaisee puheenjohtajan ääni. Yhdistyksen kokouksesta pidetään pöytäkirjaa, johon päätökset merkitään. Kokouksen pöytäkirja on vähintään kahden kokouksessa läsnä olleen pöytäkirjantarkastajan tarkastettava ja oikeaksi todistettava tai se voidaan tarkastaa seuraavassa kokouksessa.

10§
Yhdistyksen hallitukseen kuuluu vuosittain valittava puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, hoitopaikkavälityksen hoitaja sekä 4-6 jäsentä.

11§
Yhdistyksen vuosikokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokouksen puheenjohtaja ja sihteeri
b) vahvistetaan hallituksen laatima vuosikertomus sekä tilintarkastajien lausunto.
c) tilinpäätöksen vahvistaminen
d) vastuuvapauden myöntäminen hallitukselle
e) muut kysymykset, jotka hallitus jättää kokouksen käsiteltäviksi.

12§
Yhdistyksen syyskokouksessa käsitellään seuraavat asiat:
a) valitaan kokoukselle puheenjohtaja ja sihteeri
b) valitaan hallituksen puheenjohtaja, varapuheenjohtaja, sihteeri, rahastonhoitaja, hoitopaikkavälityksen hoitaja, sekä 4-6 jäsentä seuraavalle vuodelle.
c) kaksi tilintarkastajaa ja kaksi varatilintarkastajaa tarkastamaan yhdistyksen kirjanpitoa, hallintoa ja tilinpäätöstä.
d) seuraavan vuoden jäsenmaksujen suuruus
e) toimintasuunnitelma seuraavalle vuodelle
f) talousarvio seuraavalle vuodelle.

13§
Hallituksen tehtävät:
1. valvoa yhdistyksen omaisuuden hoitoa
2. määrätä juoksevista menoista
3. valmistella tärkeimmät taloudelliset asiat, sekä muut kysymykset ennen kuin ne esitetään kokoukselle.
4. käsitellä yhdistyksen kokouksen hallitukselle antamat asiat
5. antaa kokoukselle vuosikertomus, jonka tulee sisältää selonteko yhdistyksen toiminnasta.
6. tehdä tili vuosikokoukselle yhdistyksen varoista
7. kantaa ja vastata yhdistyksen puolesta
8. kutsua koolle yhdistyksen kokoukset
9. pitää luetteloa yhdistyksen jäsenistä.

14§
Puheenjohtaja kutsuu koolle hallituksen niin usein kuin asiat vaativat. Hallitus on päätösvaltainen, kun puheenjohtaja tai varapuheenjohtaja sekä vähintään puolet hallituksen jäsenistä on läsnä. Jos vähintään 3 hallituksen jäsentä anoo puheenjohtajalta hallituksen kokoontumista määrättyä tarkoitusta varten, on tätä pyyntöä noudatettava.

15§
Yhdistyksen tilit päätetään kalenterivuosittain. Kaikki niihin kuuluvat asiakirjat ja tositteet on jätettävä ennen tammikuun kahdettakymmenettä päivää tilintarkastajille tarkastettavaksi.

16§
Tilintarkastajien lausunto on jätettävä hallitukselle ennen helmikuun ensimmäistä päivää.

17§
Jäsenmaksuista, lahjoituksista tai muulla tavoin kertyneet tulonsa yhdistys käyttää toimintansa rahoittamiseen ja jäsentensä ammattitaidon parantamiseen.

18§
Yhdistyksen nimen kirjoittaa puheenjohtaja, varapuheenjohtaja tai sihteeri, kaksi yhdessä.

19§
Päätös sääntöjen muuttamisesta tai yhdistyksen purkamisesta on ollakseen pätevä tehtävä kahdessa vähintään kahden viikon väliajoin pidetyissä toisiaan seuraavissa kokouksissa siten, että päätöstä kannattaa 3/4 annetuista äänistä.

20§
Jos yhdistys purkautuu, on sen jäljelle jääneet varat luovutettava Lohjan Pelastakaa Lapset ry:lle.

21§
Näiden sääntöjen lisäksi noudatetaan yhdistyksen toiminnassa yhdistyslain määräyksiä.